Handelsbetingelser

KVEJBORG ApS

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SCANNINGSYDELSER OG SERVICE

 

1. Aftalegrundlag

1.1 Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver scanningaftale eller serviceydelse.

2. Kravspecifikation

2.1 Enhver aftale indgås, og enhver opgave udføres på baggrund af den af kunden udfærdigede kravspecifikation

3. Acceptfrist

3.1 Tilbud er gældende i 8 dage fra dags dato, hvorefter tilbuddet bortfalder i sin helhed. Ved ordre efter 8 dage er leveringstiden kun bindende for Kvejborg, hvis den er skriftligt bekræftet af Kvejborg.

4. Betaling

4.1 Med mindre andet er aftalt faktureres udført arbejde månedligt med en betalingsfrist på 8 dage.
4.2 Ved betaling efter forfaldstidspunkt tilskrives rente 2% pr. påbegyndt måned.

5. Reklamation

5.1 Ved modtagelse af scanningsfilen, henholdsvis målerapporten, er kunden pligtig til straks og inden anvendelse af scanningen eller målerapporten som grundlag for produktion eller anden erhvervsmæssig anvendelse at foretage en sædvanlig undersøgelse af det modtagne.
5.2 Såfremt kunden vil påberåbe sig mangler ved de af Kvejborg leverede scanninger eller målerapporter, skal kunden straks manglen er eller burde være opdaget give Kvejborg skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består.
Undlader kunden reklamation som anført, kan kunden ikke gøre manglerne gældende.
5.3 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Kvejborg senest 3 måneder efter scanningernes, henholdsvis målerapporternes levering, og kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af Kvejborg leverede scanninger eller målerapporter, er Kvejborg’s ansvar begrænset til afhjælpning, herunder fornyet scanning, eller betaling af erstatning maksimeret til fakturabeløbet.
Kvejborg er således ikke, i videre omfang end ovenfor anført, pligtig at erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og mistet avance.

7. Force majeure

7.1 Kvejborg er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktsmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i force-majeure forhold såsom krig, arbejdskonflikt eller andre lignende omstændigheder, som Kvejborg ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Alle tvister mellem Kvejborg og kunden skal afgøres ved retten i Holstebro, henholdsvis Vestre Landsret og under anvendelse af dansk ret.

Logo_SeniorPartner2018.png