Skip to main content
KVEJBORG APS

HANDELSBETINGELSER

1.0 Aftalegrundlag

1.1 Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance af fysiske produkter samt enhver scanningsaftale eller serviceydelse.

2.0 Ydelser

2.1 Kvejborg foretager scanninger og leverer faktiske måleresultater. Kvejborg har intet ansvar for kundens anvendelse af disse måleresultater og yder ingen form for rådgivning herom.

2.2 Kvejborg leverer endvidere fysiske produkter i form af udstyr til scanning.

3.0 Kravspecifikation

3.1 Enhver aftale indgås, og enhver opgave udføres på baggrund af den af kunden udfærdigede kravspecifikation

4.0 Acceptfrist

4.1 Tilbud er gældende i 8 dage fra dags dato, hvorefter tilbuddet bortfalder i sin helhed. Ved ordre efter 8 dage er leveringstiden kun bindende for Kvejborg, hvis den er skriftligt bekræftet af Kvejborg.

5.0 Betaling

5.1 Med mindre andet er aftalt faktureres udført arbejde månedligt med en betalingsfrist på 8 dage.

5.2 Scanningsudstyr og andre fysiske produkter faktureres ved levering med en betalingsfrist på 8 dage.

5.3 Ved betaling efter forfaldstidspunkt tilskrives rente 2% pr. påbegyndt måned.​

6.0 Levering og forsinkelse

6.1 Levering af fysiske produkter sker Ex Works Koldby og forsendelse sker for købers regning og risiko.

6.2 Leveringstidspunkt fastsættes i Kvejborgs tilbud eller ordrebekræftelse.

6.3 Ved forsinkelse er Kvejborgs erstatningsansvar begrænset til købers dokumenterede direkte tab, og således eksklusiv mistet avance og andre indirekte tab og herudover maksimeret til 25% af købesummen for den forsinkede leverance.

7.0 Reklamation

7.1 Ved modtagelse af fysiske produkter, eller scanningsfilen henholdsvis målerapporten, er kunden pligtig til straks og f.s.v. angår scanningsfiler eller målerapporter, inden anvendelse af scanningen eller målerapporten som grundlag for produktion eller anden erhvervsmæssig anvendelse, at foretage en sædvanlig undersøgelse af det modtagne.

7.2 Såfremt kunden vil påberåbe sig mangler ved de af Kvejborg leverede produkter, scanninger eller målerapporter, skal kunden, straks manglen er eller burde være opdaget, give Kvejborg skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader kunden reklamation som anført, kan kunden ikke gøre manglerne gældende.

7.3 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Kvejborg senest 3 måneder efter produktets eller scanningernes, henholdsvis målerapporternes levering, og kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.​

8.0 Ansvarsbegrænsning

8.1 I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af Kvejborg leverede produkter, scanninger eller målerapporter, er Kvejborg’s ansvar begrænset til afhjælpning, herunder fornyet scanning, og/eller omlevering eller betaling af erstatning maksimeret til fakturabeløbet, efter Kvejborgs valg. Kvejborg er således ikke, i videre omfang end ovenfor anført, pligtig at erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og mistet avance.

9.0 Produktansvar

9.1 Kvejborgs erstatningsansvar for personskade kan aldrig overstige det til enhver tid i henhold til dansk ret gældende erstatningsniveau.

9.2 Kvejborgs produktansvar ved tingsskade er beløbsmæssigt maksimeret til kr. 500.000 pr. skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse.

9.3 Kvejborg er ikke ansvarlig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab.

9.4 I den udstrækning Kvejborg måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Kvejborg skadesløs i samme omfang, som Kvejborg’s ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

9.5 Såfremt tredjemand rejser sag vedrørende produktansvar mod enten Kvejborg eller køber er parterne gensidigt forpligtede til at underrette hinanden herom, ligesom parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, hvor der er rejst sag mod en af parterne involverende påstået produktansvar vedr. de af Kvejborg solgte produkter, ligesom tilsvarende parternes indbyrdes forhold kan afgøres ved nævnte domstol.

10.0 Force majeure

10.1 Kvejborg er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i force-majeure forhold såsom krig, arbejdskonflikt eller andre lignende omstændigheder, som Kvejborg ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af Kvejborg anvendte underleverandører.

11.0 Lovvalg og værneting

11.1 Alle tvister mellem Kvejborg og kunden skal afgøres ved retten i Holstebro, henholdsvis Vestre Landsret og under anvendelse af dansk ret.